Regulamin bonu podarunkowego

I. Warunki ogólne
1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest Sklep
internetowy, działający pod adresem www.3kiwi.pl, prowadzony przez
Baby Dyskont Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-028) ul. Powiewna
6/9, NIP 8992712652, REGON 021471625, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000379566, kapitał zakładowy 5000 zł, adres do
korespondencji: Popowicka 26, 54-237 Wrocław.
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do
przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary
nabywane przez Użytkownika.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków
pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
4. Wartość Bonów oraz wzory opublikowane są na stronie internetowej
www.3kiwi.pl
5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie
internetowym lub stacjonarnym Wydawcy.
6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub
w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy
7. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania
w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
8. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego
sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu
podarunkowego.
9. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem
określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z
utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do
wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym
zakresie.
10. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej
podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących
przepisów prawa podatkowego. Do bonu towarowego może być wydawany
na życzenie klienta dokument KP lub stan salda. Dokument sprzedaży
wydawany jest w momencie nabycia produktów.


II. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na
dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie
internetowym Wydawcy oznaczone w momencie złożenia zamówienia
jako dostępne lub w sklepie stacjonarnym.
2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny
rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest
jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej
wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można
opłacić w sklepie stacjonarnym Wydawcy (gotówką lub kartą płatniczą)
albo poprzez stronę internetową (www.3kiwi.pl) dostępnymi metodami
płatności określonymi na stronie www.
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego
Wydawca nie zwraca różnicy.
5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów
Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą
wydawane
6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży
towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne,
zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co
do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany
jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.


III. Reklamacje i zwroty
1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu
będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną
opisaną w Regulaminie Sklepu.
2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych
przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie Sklepu.
3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania
reklamacji, za które zapłacono Bonem zasila Konto Użytkownika i nie
podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do
wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu określonej
przy jego zakupie.


IV. Postanowienia końcowe
1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu
Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać
jego zapisów.
2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon
podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje
warunki zawarte w niniejszym regulaminie.


www.3kiwi.pl – tel. 602 424 524 lub 602 425 525 – email: sklep@3kiwi.pl

pixel